فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا داوری نیاز به اخذ مجوز یا جواز خاص دارد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا تمام قراردادهای حوزه کسب و کار قابلیت داوری دارند؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا کارشناس دادگستری میتواند داور باشد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا رای داوری قابل اعتراض است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا مهلت داوری قابل تغییر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا طرفین می‌توانند قبل یا بعد از صدور رای داوری حق اعتراض را ساقط کنند؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا رای داور دارای ضمانت اجرا می‌باشد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا در صورت تعدد داوران زوج یا فرد بودن آنها موثر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: تفاوت داوری با دادرسی دادگستری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: تاثیر امتناع داور از صدور رای داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: اشتباهات رایج طرفین در نگارش شرط داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: اثر اصلی شرط داوری در قرارداد چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: در صورت امتناع داور از امر داوری چه خواهد شد؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: در صورت ابطال داور چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: جمع‌بندی مباحث داوری

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: جایگاه داوری در سطح بین‌المللی کجاست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: معایب داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مزایای داوری نسبت به دادرسی دادگستری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: فوت طرفین قرارداد یا داور چه تاثیری در قرارداد خواهد داشت؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: ضمانت اجرای داوری چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: موارد و جهات ابطال رد داور چیست؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داوری چه میزان است و از چه تاریخی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داوری از چه زمانی است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: مهلت اعتراض به رای داور چقدر است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: آیا رای داور قطعی است یا قابل اعتراض است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: نمونه شرط جامع داوری چگونه است؟

فایل صوتی داوری دکتر فرهاد بیات: موافقت نامه داوری چطور باشد؟

0