دکتر بهرام حسن زاده

الف) مشخصات هویتی :دکتر بهرام حسن زاده

مدرس دانشگاه و رئیس اداره تعین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی

ب) سوابق تحصیلات دانشگاهی:

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه اموزشی و پژوهشی

دروس

تاریخ

1

مرکز علمی کاربردی کانون سر دفتران و دفتریاران

تدریس حقوق تجارت –حقوق ثبت- حقوق مدنی

1386الی1390

2

مرکز عملی و کاربردی بازرگانی

تدریس مدنی – تجارت

1394

3

دانشگاه غیر انتفاعی صدرا

حقوق تجارت – حقوق ثبت – حقوق مدنی

1396الی1396

4

دانشگاه تربیت مدرس

دوره اموزشی کلاس ثبت شرکت ها

1396الی 1397

5

دانشگاه تهران

دوره اموزشی کسب و کارو ثبت شرکت ها

1397

6

مرکز اموزش سازمان ثبت اسنادو املاک

اداره ثبت اسناد  و املاک استان ها

دوره های مختلف حقوق ثبت – تجارت – کسب و کار – شرکت های تجاری – تعین نام – فعالیت تجاری

1391 الی 1397

7

مرکزاموزش جهاد کشاورزی

تدریس حقوق تجارت

1394

8

مرکز اموزش صنایع کوچک وشهرک های صنعتی

تدریس مجامع عمومی شرکت های تجاری

1394

9

سازمان انرؤی اتمی

تدریس ثبت شرکت ها و مجامع عمومی شرکت های تابعه

1393

10

وزارت اقتصاد و دارایی

اموزش بهبود وفای کسب و کار

1393تا کنون

 

پ) سوابق آموزشی:

ردیف

عنوان

انتشارات

تاریخ اولین چاپ

تعداد چاپ

1

کناب اجاری مفاد اسناد رسمی

انتشارات نگاه بینه

1388

چاپ ششم

2

کتاب حقوق تحلیلی اراضی و املاک

انتشارات جنگل

1390

چاپ سوم

3

کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکتها

انتشارات جنگل

1395

چاپ سوم

4

کتاب راهنمای ثبت سرمایه گذاری خارجی

سازمان ثبت

1397

5

کتاب گزارش عملکرد ده ساله سازمان ثبت استادواملاک(عضوکارگروه)

سازمان ثبت

1397

6

مقاله نظام جانشینی تعهدات در ادغام شرکتها

شهر دانش

1392

7

مقاله تاملی درعلل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها

پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت

1395

8

مقاله:شناسایی مبانی والگوی حقوق گردشگری حلال

پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت

1397

9

مقاله بررسی وضعیت حقوقی تنظیم اسناد شرکت های تجاری وسط دفاتر اسناد رسمی

مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران

1396

10

مقاله الزامات ثبتی ادغام شرکت ها

مجله سند

1394

11

مقاله نقش سازمان ثبت اسناد و املاک درسازمان تجارت جهانی

مجله سند

1393

12

تدوین سر فصل هاو جزوات اموزشی تخصصی سازمان ثبت اسناد املاک

مرکز اموزش سازمان ثبت اسنادو املاک

1391تا کنون

 

ت)سوابق اجرایی:

ردیف

عنوان

دستگاه اجرایی و مرکز مربوطه

سال

1

رئیس اداره تعین نام اشخاص حقوقی وثبت تجارتی کشور

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری

1396تاکنون

2

رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کشور

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری

1396-1393

3

کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبت شرکت ها و اختراع وعلائم تجاری و طرح های صنعتی

مرکز امور مشاوران – وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

1396

4

نماینده سازمان ثبتدر اصلاح قانون تجارت

مجلس شورای اسلامی

1397

5

متولی اصلاح قانون ثبت شرکت ها

معاونت حقوقی و حوضه ریاست قوه قضاییه

1394تا کنون

6

کارشناس املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک

1388

7

کارشناس دفتر بازداشتی

سازمان ثبت اسناد و املاک

1387

8

کارشناس مفاد اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک

1388

9

نماینده حقوقی ثبت

اداره کله ثبت اسناد و املاک استان تهران

1386

10

عضو کارگروه مشترک با سازمان بورس

سازمان ثبت اسناد و املاک

1395

11

عضو کارگروه مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک و اتاق بازرگانی

سازمان بورس اوراق بهادار

1395

12

نماینده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درسازمان انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی

1393

13

نماینده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در وزارت جهاد کشاورزی

صندق حمایت از بخش کشاورزی

1393

14

نماینده اداره کله ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در وزارت امور اقتصاد و دارایی

دفتر بهبود فضای کسب وکار

1394

15

نماینده اداره کله ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

1394

16

نماینده سازمان ثبت در مناطق ازاد تجاری

دبر خانه مناطق ازاد تجاری

1391تا1397

17

نماینده سازمان ثبت در مطالعات مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

سازمان توسعه تجاری

1393

18

عضو کارگروه ادغام بانک ها

1397

19

نماینده سازمان ثبت در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی

سازمان سرمایه گذاری خارجی

1398

20

نماینده سازمان ثبت در کارگروه لایحه حمایت از سرمایه گذاری خرد

کمیسیون اقتصادی هیات وزیران

1396تا1398

21

نماینده سازمان ثبت در کرگروه تخصصی لایحه جامع حسابرسی

کمیسون اقتصادی هیات وزیران

1397و1398

 

 

0