دوره ثبت علامت تجاری

دوره مجازی مسائل کاربردی ثبت علامت تجاری(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
بهمن 9, 1399 - بهمن 9, 1399
حقوق اسناد تجاری

دوره مجازی حقوق اسناد تجاری(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
دی 9, 1399 - بهمن 1, 1399
دوره مجازی قرارداد پیمانکاری

دوره مجازی قرارداد پیمانکاری(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
بهمن 7, 1399 - بهمن 15, 1399
دوره مجازی حقوق کار

دوره مجازی حقوق کار(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
آذر 28, 1399 - دی 12, 1399
دوره مجازی حقوق بیمه

دوره مجازی حقوق بیمه تامین اجتماعی(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
دی 18, 1399 - بهمن 2, 1399
کارگاه مجازی حقوق مالیات

کارگاه مجازی حقوق مالیات(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
آذر 13, 1399 - آذر 27, 1399
دوره جامع پرورش مشاور حقوقی

دوره جامع پرورش مشاور حقوقی(دوره به اتمام رسید)

مبلغی جهت پرداخت نیست.
آبان 8, 1399 - بهمن 17, 1399
0