داوری

داوری در حل وفصل اختلافات

 از آنجایی که یکی از شیوه های مهم حل و فصل اختلاف، داوری است و انتشار محتویات پرونده های داوری و به ویژه آرای صادره در آنها، می تواند، نقش موثری در فهم مسایل حقوقی و توسعه دانش حقوق داشته باشد، در این قسمت، آرای داوری که در نتیجه ارجاع اختلاف از سوی محاکم دادگستری به داور یا هیئت داوری، صادر شده است، منتشر می گردد. در این قسمت خدمات داوری دادبانان معرفی میگردد.

 
0