مطالب موسسه حقوقی دادبانان

جدول حقوق و دستمزد 1401
31 فروردین 1401

جدول حقوق و دستمزد 1401

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

جدول حقوق و دستمزد 1401

جدول محاسبات و کسر بیمه تامین اجتماعی

جدول حقوق و مزایای کارگران 1401

شرح

روزانه (ریال)

ماهانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)

حداقل دستمزد(با مبنای ماه 30 روزه)

1,393,250

41,797,500

بن کارگری

283,333

8,500,000

حق اولاد (برای هر فرزند)

139,325

4,179,750

کمک هزینه مسکن

216,666

6,500,000

پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

70,000

2,100,000

 

حداقل حقوق کارگران در سال 1401 (تومان)

شرح

ماهانه (تومان)

حداقل دریافتی کارگر بدون فرزند

5,679,750

حداقل دریافتی کارگر با یک فرزند

6,307,000

حداقل دریافتی کارگر با دو فرزند

6,725,700

حداقل دریافتی کارگر با سه فرزند

7,143,600

جدول حداقل بیمه اجباری کارگران 1401

عنوان

روزانه (ریال)

ماه 31 روزه

(ریال)

ماه 30 روزه

(ریال)

اسفند 29 روز

(ریال)

حداقل دستمزد

1,393,250

43,190,750

41,797,500

40,404,250

حق خوار و بار

8,500,000

8,500,000

8,500,000

حق مسکن

6,500,000

6,500,000

6,500,000

جمع مشمول حداقل بیمه اجباری

58,190,750

56,797,500

55,404,250

بیمه سهم کارفرما (20 درصد)

11,638,150

11,359,500

11,080,850

بیمه بیکاری کارفرما (3 درصد)

1,745,723

1,703,925

1,662,128

جمع بیمه سهم کارفرما (23 درصد)

13,383,873

13,063,425

12,742,978

بیمه سهم کارگر (7 درصد)

4,073,353

3,975,825

3,878,298

جمع مبلغ بیمه پرداختی (30 درصد)

17,457,225

17,039,250

16,621,275

 

 

ارسال پاسخ

0