استاد علی اکبر جعفری

الف) مشخصات فردی: استاد علی اکبر جعفری

ب) زمینه های تخصصی:

امور حسابداری وحسابرسی

امور مالیاتی

كار آفرینی

MBA

مدیریت مالی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

مدیریت آموزشگاه – سازمان فنی حرفه ای

ب ) دستاوردهای علمی، پژوهشی و مقالات :

کتاب حسابداری مالیاتی

کتاب کارآفرینی عمومی

بررسی تحلیلی ارتباط كیفیت سیستم حسابداری(AIS) و وضعیت مالیاتی شركت ها

بررسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تطبیق آنها با قوانین ومقررات مالیاتی

شرکت در میزگرد آسیب شناسی واحد مالی در سازمانهای ایرانی(فصلنامه پیشگامان صنعت)

بررسی تمایل كاربران برای تطبیق با سیستم های اطلاعاتی جدید

افشاء ( disclosure)در حسابداری

بررسی در خصوص انجمن های حرفه ای حسابداری و مقایسه تطبیقی كاربرد استاندارد در ایران و سایر كشور

پ ) سوابق کاری:

مدرس دانشگاه

مدرس MBAدانشگاه تهران و شهید بهشتی

مدرس دوره های فنی حرفه ای، آموزش ضمن خدمت

مدرس سمینار های علمی در زمینه ی حسابداری و مدیریت مالی

مدرس دوره های كارآفرینی

ارائه خدمات مشاوره در خصوص حسابداری و مدیریت مالی

ت) مهارت های كامپیوتری:

دارای گواهینامه ی پایان دوره ICDL

آشنایی كامل با نرم افزار های حسابداری

MS Project

ث) دوره های تدریس شده :

مدرس MBAدانشگاه تهران

مدرس MBAدانشگاه شهید بهشتی

دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ملی

رویکرد حل مسئله (Problem Solving )

مهندسی مجدد ( BPR ) – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کار تیمی و رویکرد حل مسئله

دوره تخصصی تربیت مدرسین و مربیان کارآفرینی – مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و شرکت کارآفرینی شریف

دوره های آمادگی فوق لیسانس حسابداری در دانشگاه علامه و دانشگاه جامع علمی و کاربردی

سمینار آشنایی با روشهای کاربردی مدیریت مالی و کاهش هزینه و چالشهای بیمارستانی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر – شرکت پتروشیمی

مدرس دوره هایی از قبیل استانداردهای حسابداری، نسبت های مالی، اهرم ها، تجزیه و تحلیل صورت

های مالی، قیمت گذاری شرکت ها، ریسک و بازده، بودجه ریزی، ارزش زمانی پول، ساختار سرمایه شرکت ها، قانون مالیات ها، قوانین و مقررات مالی و مادر، مقررات وروش های جاری امور مالی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون محاسبات عمومی وکلیه دروس حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و حسابداری مدیریت

0