دکتر علی خراسانی

مشخصات فردی دکتر علی خراسانی

 • نام و نام خانوادگی: سید علی خراسانی

سوابق آموزشی دکتر علی خراسانی

 • مقطع کارشناسی: رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی ورودی مهر 1383.
 • مقطع کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران ورودی مهر 1387
 • مقطع دکتری تخصصی: رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ورودی مهر 1390

معدل درسی دکتر علی خراسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

 • معدل دیپلم (رشته ریاضی-فیزیک): 17/87
 • معدل دوره کارشناسی (رشته حقوق) 17/83
 • معدل دوره کارشناسی ارشد (گرایش حقوق خصوصی) ، معدل دوره آموزشی بدون احتساب نمره پایان نامه: 16/27
 • نمره پایان‌نامه با موضوع: موانع اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران با راهنمایی جناب آقای دکتر غمامی و استاد مشاور جناب آقای دکتر محسنی 19/25
 • معدل دوره‌ی دکتری (گرایش حقوق خصوصی) ، معدل دوره آموزشی دکتری: 18/05
 • نمره‌ی زبان: 78 از 100 در آزمون زبان MSRT
 • آزمون جامع: قبولی با نمرهی کل 17/58
 • رساله‌ی دکتری: تصویب رساله با موضوع »اصول آیین دادرسی تجاری« تحت راهنمایی جناب آقای دکتر افتخار جهرمی و اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حسینآبادی و جناب آقای دکتر السان

 

موفقیت‌های علمی دکتر علی خراسانی در مقاطع مختلف

 • مقطع کارشناسی
  • رتبه 17 منطقه 2 و 40 کشور در آزمون سراسری مقطع کارشناسی سال 1383
  • رتبه 1 کشور در آزمون دانشگاه آزاد اسالمی سال 1383
  • احراز شرایط دانشجوی استعداد درخشان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 • مقطع کارشناسی ارشد
  • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد در رشته »حقوق خصوصی« و حقوق اقتصادی
  • رتبه 5 در رشته‌ی حقوق مالکیت فکری در سال 1387
  • احراز شرایط دانشجوی استعداد درخشان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 •  مقطع دکتری
  • رتبه 3 آزمون دکتری سال 1390 در رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • کسب رتبه‌ی دوم مسابقات ملی مناظره در دو دوره‌ی متوالی طی سالهای 1390 و 1391

 

 •  وکالت 
  • رتبهی اول دومین اختبار وکالت کانون وکالی دادگستری مرکز در سال 1394
  • کسب باالترین معدل در بین 8478 نفر قبول شده در 22 اختبار گذشته کانون وکالی دادگستری مرکز از سال 1386 تا 1394

 

سوابق پژوهشی دکتر علی خراسانی

 • پژوهشهای پایانیافته
  • چاپ مقاله با عنوان »واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار مورد معامله« در مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی با درجه علمی-پژوهشی؛
  • چاپ مقاله با عنوان »تبیین و ارزیابی اصول آیین دادرسی تجاری از منظر تحلیل اقتصادی حقوق« در نشریه‌ی مطالعات حقوق تطبیقی با درجهی علمی- پژوهشی
  • نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »موانع اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران« به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید غمامی
  • نگارش رسالهی دکتری با عنوان »اصول آیین دادرسی تجاری« (استاد راهنما: جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی، اساتید مشاور: دکتر امیر حسین‌آبادی و دکتری مصطفی السان)
  • شرکت در همایش بازخوانی فقه‌ی- حقوقی نهادهای حکومت اسالمی با مقالهای تحت عنوان »والیت فقیه در دیدگاه شیخ انصاری«

 

 • عضویت در مراجع و مراکز علمی
  • عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی علمی دانشجویی میزان(دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
  • پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌ی قضائیه

 

سوابق کاری دکتر علی خراسانی

 • وکالت و مشاوره‌ی حقوقی 
  • مشاور و کارشناس مدیریت امور حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی از مهر ماه 1388 تا مهر ماه 1392
  • وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری مرکز از سال 1391
  • مشاور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف از سال 1392

 

 • تدریس
  • مشاور تحصیلی در مؤسسه آموزشی اکسین(سنجش تکمیلی) از مهر ماه 1387 لغایت تیرماه 1388
  • تدریس دروس حقوق مدنی 2 و 5 و آیین دادرسی مدنی 2 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد نیمسال دوم تحصیلی 93-1392 و نیمسال اول تحصیلی 94-1393
  • تدریس دروس حقوق مدنی 3 ،6 و 8 و آیین دادرسی مدنی 1 ،2 و 3 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان نیمسال اول تحصیلی 94-1393
  • تدرین دروس مقدمه علم حقوق و حقوق مدنی 2 به عنوان دستیار استاد در دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس درس اصول فقه در کالسهای آمادگی آزمون وکالت مؤسسه آموزشی متانت از تیر ماه لغایت مهرماه 1389
  • تدریس درس متون فقه در کالسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد در مؤسسه آموزشی اکسین (سنجش تکمیلی) از مهر ماه لغایت بهمن ماه 1389
  • دریس درس حقوق مدنی در کالسهای آمادگی آزمون وکالت در مؤسسهی چتر دانش در سال 1392
  • تدریس درس آیین دادرسی مدنی در کالسهای آمادگی آزمون وکالت در مؤسسهی دادِستان در سال 1393 و 1394
  • تدریس در کارگاه تخصصی بررسی مقررات روابط موجر و مستأجر به میزبانی مؤسسهی حقوقی دادبانان دانا در شهریور ماه 1394

 

0